Mihin tarvitsemme Euroopan unionia

Euroopan komissio on luonut oppaan, jossa esitellään 60 hyvää syytä EU:lle. Oppaan voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Jyrki on nostanut oppaasta esille 15 kohtaa, jotka hänen mielestään kiteyttävät syitä EU:n olemassaololle. Sitaatit ovat suoria lainauksia komission oppaasta.

1. EU on ollut rauhan tae jo 70 vuoden ajan

"Euroopan yhdentyminen on lähihistorian onnistunein rauhanprojekti."

2. Vain yhdessä EU voi pitää puolensa globalisoituvassa maailmassa

"Euroopan on saatava äänensä kuuluviin ja puolustettava vahvasti paikkaansa kansainvälisillä kentillä niin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, kaupassa kuin ympäristönsuojelussakin. Hajanaisina ja eripuraisina emme tähän kykene."

3. Eurooppalaiset arvot ovat inhimillisyyden ydintä: EU on esikuva muulle maailmalle

"Arvojensa ja elämänmuotonsa ansiosta Eurooppa on maailmalla esikuvana muutoksille ja demokratiakehitykselle. Rauha, ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja demokratia ovat suomalaistenkin mielestä arvoja, jotka parhaiten kuvaavat EU:ta."

4. EU edistää vaurautta, kasvua ja työllisyyttä

"Tullivapaa kaupankäynti yli rajojen alentaa yritysten kustannuksia ja tuotteiden kuluttajahintoja. Yritysten on helppo tehdä investointeja toiseen EU-maahan. Työntekijä voi valita, missä EU-maassa haluaa työskennellä. Tämä kaikki on viime vuosikymmeninä lisännyt kilpailukykyä, talouskasvua ja vaurautta – erityisesti Suomessa, joka on pienenä avoimena taloutena erityisen riippuvainen viennistä. Euroopan unionista on tullut maailman suurin talous, ennen Yhdysvaltoja ja Kiinaa."

5. Euro on vakaa valuutta, joka tarjoaa monia etuja

"Euron ansiosta matkustaminen on Euroopassa helpottunut, kun ei rahaa tarvitse vaihtaa. Valuutanvaihtokustannuksia säästyy vuosittain 30 miljardia euroa. Kuluttajat voivat tehdä suoria hintavertailuja eri maiden välillä ja saada monia tuotteita edullisemmin.

Euro on vakaa valuutta. Ennen euron käyttöönottoa Suomen inflaatiokehitys oli selvästi korkeampaa ja hyvin poukkoilevaa verrattuna euron jälkeisiin vuosikymmeniin.

Vakaa ja matala inflaatio on helpottanut julkisen sektorin, yritysten että yksittäisten ihmisten investointien suunnittelua: valtionlainojen korkomenojen hoidon suunnittelua, yritysten laajentamista ja asuntolainojen mitoitusta. Se on myös helpottanut vientisektorin yritysten ulkomaankauppaa sekä euroalueelle että EU:n ulkopuolelle."

6. Sisämarkkinat alentavat hintoja

"EU pyrkii luomaan eurooppalaisen alueen, jonka sisällä ei ole rajoja ja jossa tavarat, ihmiset, palvelut ja pääoma voivat liikkua vapaasti. Sisämarkkinoiden vapauttaminen kaupan esteistä lisää hyvinvointia ja edistää talouden kestävää kehitystä."

7. EU on maailman johtava ilmaston suojelija

"EU ajaa maailmanlaajuisesti tiukkoja päästörajoituksia. Se on myös asettanut itselleen kunnianhimoiset tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjä ja siten hillitä ilmaston lämpenemistä."

8. EU:n ansiosta on mahdollista asua ja työskennellä missä tahansa EU-maassa

"Jokainen EU-maan kansalainen on samalla myös EU:n kansalainen. Jokaisella on oikeus ja vapaus valita itse, missä EU-maassa hän haluaa työskennellä, opiskella tai viettää eläkepäiviään. Tämä perustuu EU:n perussopimuksissa vahvistettuihin vapauksiin eli työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen, sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen. Jokaisen maan on kohdeltava kaikkia unionin kansalaisia työllisyyteen, sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvissä asioissa samalla tavalla kuin omia kansalaisiaan."

9. Schengen-alue: EU:n ansiosta matkustaminen maasta toiseen on helppoa

"Kiinteät rajatarkastukset on lopetettu Schengen-alueella. Ylittäessään maan rajan matkailijan ei enää tarvitse näyttää passiaan eikä häntä tarkasteta. Miljoonat ihmiset ylittävät päivittäin työmatkallaan Schengen-alueen sisärajan."

10. EU antaa nuorille kansainvälistä kokemusta

"Erasmus Rotterdamilainen oli eurooppalaisen koulutuksen saanut renessanssikauden humanisti. Hänen mukaansa on nimetty maailman suurin opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja opettajien ulkomaanvaihto-ohjelma Erasmus. Se on yksi EU:n menestyksekkäimmistä ohjelmista."

11. EU vaalii Euroopan monimuotoista kulttuuriperintöä

"Millään muulla mantereella maailmassa ei ole niin pienellä alueella yhtä moninaista kulttuuriperintöä kuin Euroopalla. EU:ssa on luotu yhteisiä periaatteita ja järjestelmiä, joiden avulla pienempiäkin kulttuureja suojellaan globalisaation ja markkinoiden tasapäistämispaineilta."

12. EU torjuu terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta

"EU-maat sopivat jo vuonna 2005 yhteisestä terrorisminvastaisesta strategiasta. Tiukemmat säännöt ovat auttaneet tyrehdyttämään terrorismin rahoitusta ja torjumaan rahanpesua. - -Euroopan unioni huolehtii siitä, että jäsenmaiden yhteistyö rikosten torjunnassa sujuu paremmin."

13. EU on maailman suurin kehitysavun ja humanitaarisen avun antaja

"Yli puolet koko maailman kehitysavusta on peräisin Euroopasta. - - EU on riittävän suuri toimija, jotta se voi olla esimerkkinä muulle maailmalle. Yhdessä EU ja sen jäsenmaat ovat maailman suurin ihmishenkiä pelastavan humanitaarisen avun antaja."

14. EU puuttuu muuttoliikkeen perimmäisiin syihin

"Ihmiset jättävät kotimaansa moninaisista syistä, kuten sodan, köyhyyden tai poliittisen vainon vuoksi. Uusien yhteistyöjärjestelyjen avulla EU pyrkii tarjoamaan ihmisille paremmat mahdollisuudet heidän kotimaissaan."

15. EU on hyvä sijoitus Suomelle

"Absoluuttisina lukuina tarkastellen Suomi on EU:n nettomaksaja, mutta aika lailla pienemmässä määrin kuin moni muu Euroopan vauras maa. Olennaisempaa on kuitenkin tarkastella välillisiä ja epäsuorasti hyvinvoinniksi realisoituvia hyötyjä, joita ovat poliittinen ennakoitavuus ja turvallisuus, sisämarkkinoiden kustannushyödyt, johtavan valuutan asemassa oleva vakaa euro ja neuvotteluvoima kansainvälisillä areenoilla."


Melko vaikuttava lista. Mitkä olisivat sinun valintasi EU:n merkittävimmiksi hyödyiksi?

-Jyrki Koivikko, kouluneuvos, europarlamenttiehdokas